ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

 

สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่บ้าน.....ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 5636551 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่า อ่านรายละเอียด

   

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

นายศรเพชร มหามาตย์ รหัส 4937773 และ นางสาวฐิติมา พึ่มกุล
รหัส 4837534 ได้สละเวลามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่าทั้งสอง อ่านรายละเอียด

   
ข่าวกิจกรรม  
   

27 พฤศจิกายน 2560  : แสดงความยินดี "ศาสตราจารย์"
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยาและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำดอกไม้เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ การโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
"ศาสตราจารย์" อ่านรายละเอียด

   

22 พฤศจิกายน 2560  : ศึกษาดูงาน
อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี และอ.ดร.วรากร โกศัยเสวี ได้นำนักศึกษา
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้่อและวิทยาการระบาด
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร อ่านรายละเอียด

   

25 ตุลาคม 2560  : ศึกษาดูงาน
อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี และอ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี ได้นำนักศึกษา
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้่อและวิทยาการระบาด
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ่านรายละเอียด

   

12 ตุลาคม 2560  : พิธีถวายพระราชกุศลฯ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระราชา และตักบาตรอหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป อ่านรายละเอียด

   

6 ตุลาคม 2560  : แสดงความยินดี "คณบดี "
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่ง คณบดี ปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด

   

24 กันยายน 2560  : วันมหิดล
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด

   

20 กันยายน 2560  : งานมุทิตาจิต ศรีราชพกฤษ์
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมการ แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาท
พระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ่านรายละเอียด

   

6 กันยายน 2560  : แสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการ
ศึกษา 2559 อ่านรายละเอียด

   

30 สิงหาคม 2560  : สัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2559
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด อ่านรายละเอียด

   

10 สิงหาคม 2560  : จุดเทียนถวายพระพร
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ
เข้าร่วมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" อ่านรายละเอียด

รวมข่าวกิจกรรมทั้งหมด คลิกเลย