ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา


ภาคปกติ รายเอียดเพิ่มเติม

  ภาคพิเศษ รายเอียดเพิ่มเติม

 

สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่บ้าน.....ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
วันที่ 4 มกราคม 2561  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รหัส 5337836 ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุันันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด
   
วันที่ 20 เมษายน 2561  นักศึกษาศิษย์เก่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการ ระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษ ที่อาจเคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณี ไทย ที่แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ่านรายละเอียด
   
วันที่ 16 มกราคม 2561 ศิษย์เก่า นำโดยนางสาววรากร โกศัยเสวี (รหัส 46) นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง (รหัส 54) และนางสาว
สุปรียา มีโม รหัส 55 ได้มา เยี่ยมภาควิชาและนำกระเช้ามาแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ อ่านรายละเอียด
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 5636551 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและดีใจในความสำเร็จ ของศิษย์เก่า อ่านรายละเอียด
   
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายศรเพชร มหามาตย์ รหัส 4937773 และ
นางสาวฐิติมา พึ่มกุล รหัส 4837534 ได้สละเวลามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและ
กีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่าทั้งสอง อ่านรายละเอียด
   
ข่าวกิจกรรม  
25 พฤษภาคม 2561 :ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ปีที่ 71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยาและบุคลากร ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมงาน "ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านรายละเอียด
   
2 พฤษภาคม 2561 : ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศษสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ปีการศึกษาที่ 1/2560 อ่านรายละเอียด
   
17 เมษายน 2561 : รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สงกรานต์ ประจำปี 2561
นักศึกษาปัจจุบัน และคณะศิษย์เก่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษที่อาจ เคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด
   
5 เมษายน 2561 : สงกรานต์ ประจำปี 2561
อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
"ราชพฤกษ์ เบิกบาน สำราญใจ" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด
   
8 มีนาคม 2561 : ศึกษาดูงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
อาจารย์ ดร. วรากร โกศัยเสวี และคณะ เข้าชมนิทรรศการและศึกษาดูงานโครงการ "โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา อ่านรายละเอียด
   
23 กุมภาพันธ์ 2561 : ลงนามข้อตกลงฯ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิต วิทยาและกีฏวิทยาได้ลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา  (Performance Agreement) ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อ่านรายละเอียด
   
รวมข่าวกิจกรรมทั้งหมด คลิกเลย