ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่บ้าน.....ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

วันที่ 16 มกราคม 2561

ศิษย์เก่า นำโดยนางสาววรากร โกศัยเสวี (รหัส 46) นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง (รหัส 54) และนางสาวสุปรียา มีโม รหัส 55 ได้มา เยี่ยมภาควิชาและนำกระเช้ามาแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา
เล็กอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ อ่านรายละเอียด

   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 5636551 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยา
และกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่า อ่านรายละเอียด

   

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

นายศรเพชร มหามาตย์ รหัส 4937773 และ นางสาวฐิติมา พึ่มกุล
รหัส 4837534 ได้สละเวลามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่าทั้งสอง อ่านรายละเอียด

   
ข่าวกิจกรรม  

23 กุมภาพันธ์ 2561 : ลงนามข้อตกลง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาได้ลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา  (Performance Agreement) ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อ่านรายละเอียด

   

30 มกราคม 2561 : ทำบุญภาควิชา ปี 2561
บุคลากร ข้าราชการเกษียณ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพระภูมิเจ้าหน้าที่ พระราชบิดา ร่วมกัน
เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561
อ่านรายละเอียด

   

25 มกราคม 2561 : เยี่ยมชมภาควิชา PA-Visit ปีงบประมาณ 2561
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมต้อนรับคณบดี พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และร่วมนำเสนอข้อมูลสำหรับการเยี่ยมชมภาควิชา ในการทำ PA-Visit ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนงานภาควิชา อ่านรายละเอียด

   

16 มกราคม 2561 : แสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง"
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี กับรศ.ดร.อุษา
เล็กอุทัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

   

5 มกราคม 2561 : ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ "Vintage Party 2018" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด

   

20 ธันวาคม 2560 : รายงานความก้าวหน้า+จับฉลากของขวัญ
ภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา หลักสูตรวท.ม. และร่วมรับประทานอาหาร จับฉลาก ของขวัญร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อ่านรายละเอียด

รวมข่าวกิจกรรมทั้งหมด คลิกเลย