ชื่อหลักสูตร ส.ด. สาขาวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา (นานาชาติ)
   
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 

1 ผู้จบวุฒิปริญญาโท
1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงานสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
1.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
1.4 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2 ผู้จบวุฒิปริญญาตรี
2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
2.2 สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
2.3 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

   
การคัดเลือกผู้สมัคร
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต้องสอบ ผ่านการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
  รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
  โทรศัพท์ 0-2644-6842-5 ต่อ 1207
  Email: suakitty.lek@gmail.com