ชื่อหลักสูตร วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
   
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา พยาบาลลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เกษตรศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรีทางการ พยาบาล
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือร้อยละ 75
3.เป็นผู้มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

   
การคัดเลือกผู้สมัคร
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต้องสอบผ่านการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
  อ.ดร.สุภาวดี บุญชื่น
  โทรศัพท์ 0-2644-6842-5 ต่อ 1202
  Email: supawadee.boo@mahidol.ac.th