กิจกรรมรวมทั้งหมดของภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2557
25 พฤษภาคม 2561 :ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ปีที่ 71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยาและบุคลากร ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมงาน "ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านรายละเอียด
   
2 พฤษภาคม 2561 : ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศษสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ปีการศึกษาที่ 1/2560 อ่านรายละเอียด
   
17 เมษายน 2561 : รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สงกรานต์ ประจำปี 2561
นักศึกษาปัจจุบัน และคณะศิษย์เก่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษที่อาจ เคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด
   
5 เมษายน 2561 : สงกรานต์ ประจำปี 2561
อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
"ราชพฤกษ์ เบิกบาน สำราญใจ" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด
   
8 มีนาคม 2561 : ศึกษาดูงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
อาจารย์ ดร. วรากร โกศัยเสวี และคณะ เข้าชมนิทรรศการและศึกษาดูงานโครงการ "โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา อ่านรายละเอียด
   
23 กุมภาพันธ์ 2561 : ลงนามข้อตกลงฯ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิต วิทยาและกีฏวิทยาได้ลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา  (Performance Agreement) ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อ่านรายละเอียด
   
30 มกราคม 2561 : ทำบุญภาควิชา ปี 2561
บุคลากร ข้าราชการเกษียณ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพระภูมิเจ้าหน้าที่ พระราชบิดา ร่วมกันเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 อ่านรายละเอียด
   
25 มกราคม 2561 : เยี่ยมชมภาควิชา PA-Visit ปีงบประมาณ 2561
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมต้อนรับคณบดี พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และร่วมนำเสนอข้อมูลสำหรับการเยี่ยมชมภาควิชา ในการทำ PA-Visit
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนงานภาควิชา
อ่านรายละเอียด
   
16 มกราคม 2561 : แสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง"
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี กับรศ.ดร.อุษา
เล็กอุทัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี เป็นประธาน
อ่านรายละเอียด
   
5 มกราคม 2561 : ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ "Vintage Party 2018" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด

ปี 2560

  20 ธันวาคม 2560 : รายงานความก้าวหน้า+จับฉลากของขวัญ

ภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา หลักสูตรวท.ม. และร่วมรับประทานอาหาร จับฉลาก ของขวัญร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อ่านรายละเอียด

  27 พฤศจิกายน 2560 : แสดงความยินดี "ศาสตราจารย์"

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยาและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำดอกไม้เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ การโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
"ศาสตราจารย์" อ่านรายละเอียด

  22 พฤศจิกายน 2560 : ศึกษาดูงาน

อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี และอ.ดร.วรากร โกศัยเสวี ได้นำนักศึกษา
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้่อและวิทยาการระบาด
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร อ่านรายละเอียด

  25 ตุลาคม 2560 : ศึกษาดูงาน

อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี และอ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี ได้นำนักศึกษา
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้่อและวิทยาการระบาด
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข อ่านรายละเอียด

  12 ตุลาคม 2560 : พิธีถวายพระราชกุศลฯ

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระราชา และตักบาตรอหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป อ่านรายละเอียด

  6 ตุลาคม 2560 : แสดงความยินดี "คณบดี "

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่ง คณบดี ปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด

  24 กันยายน 2560 : วันมหิดล

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด

  20 กันยายน 2560 : งานมุทิตาจิต ศรีราชพกฤษ์ ปี 2560

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมการ แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาท
พระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ่านรายละเอียด

  6 กัีนยายน 2560 : แสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการ
ศึกษา 2559 อ่านรายละเอียด

  30 สิงหาคม 2560 : สัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด อ่านรายละเอียด

  10 สิงหาคม 2560 : จุดเทียนถวายพระพร

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" อ่านรายละเอียด

  26 เมษายน 2560 : รายงานความก้าวหน้าฯ

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมฟังรายงาน ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด

  18 เมษายน 2560 : แสดงความยินดี "ศาสตราจารย์" 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล" วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน อ่านรายละเอียด

  11 เมษายน 2560 : ประเพณีสงกรานต์ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์  อ่านรายละเอียด

  18 มกราคม 2560 : Open House

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด

  16 มกราคม 2560 : แสดงความยินดี อาจารย์ตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ตัวอย่าง โดย รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือก เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 อ่านรายละเอียด

  9 มกราคม 2560 : ทำบุญตักบาตรปีใหม่

คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ 2560" (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์และแสดงปาฐกถาธรรม และกิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" และพิธี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อ่านรายละเอียด

 

ปี 2559

  1 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด

  23 พฤศจิกายน 2559

คณาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาเข้าร่วมโครงการติดตามความ ก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด

  24 กันยายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน มหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559    อ่านรายละเอียด

  30 สิงหาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานแสดงสความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา    อ่านรายละเอียด

  28 พฤษภาคม 2559

คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ณ ห้องประุชุมจรัส ยะมะรัต อาคาร 4 ชั้น    อ่านรายละเอียด

  25 พฤษภาคม 2559

หัวหน้าภาควิชาฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี
อ่านรายละเอียด

  27 เมษายน 2559

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2/2558
อ่านรายละเอียด

  26 เมษายน 2559

หัวหน้าภาควิชาฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
อ่านรายละเอียด

  18 เมษายน 2559

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการฝึกอบรมด้านปรสิต
และหนอนพยาธิให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนัก
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ
อ่านรายละเอียด

  11 เมษายน 2559

"ประเพณีสงกรานต์ สืืบสานปีใหม่ไทย 2559" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559
อ่านรายละเอียด

  29 มกราคม 2559

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" ประจำปี 2559    อ่านรายละเอียด

  14 มกราคม 2559

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง "รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา" ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียด

  13 มกราคม 2559

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559  ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4
อ่านรายละเอียด

ปี 2558

  24 ธันวาคม 2558 

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ และร่วมงานสังสรรค์ "สา'สุข สดใส งามอย่างไทย รับปีใหม่ 2559"
อ่านรายละเอียด

  23 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ตัวแทนจากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมงาน MICRO Open House ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดโดยภาควิชาจุลชีววิทยา
อ่านรายละเอียด

  3 ธันวาคม 2558

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2558 
อ่านรายละเอียด

  18 ธันวาคม 2558

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ เรื่อง “Understanding interactions of the malaria parasite with its mosquito vector and mammalian host: how it may help fight the disease” อ่านรายละเอียด

  16 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมภาควิชาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. อ่านรายละเอียด

  13 สิงหาคม 2558

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมรำลึกบูชาครู" ประจำปี 2558 นั้น คณะนักศึกษา และศิษย์เก่า วิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำพวงมาลัยมาน้อมรำลึกบูชาครู ที่ชี้ทาง และสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน เป็นคนดี และรับคำอวยพรจาก หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ทุกท่าน อ่านรายละเอียด

  8 สิงหาคม 2558

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา อ่านรายละเอียด

  มิถุนายน - สิงหาคม 2558

นายธัชพล เมธารัชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน (คปก.) กับประสบการณ์วิจัยด้านสาธารณสุข ณ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
อ่านรายละเอียด

  25 พฤษภาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ อ่านรายละเอียด

  วันที่ 9 เมษายน 2558

"ประเพณีสงกรานต์ สืืบสานปีใหม่ไทย 2558" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ในวาระวันปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด

  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย และคณะฯ พานักศึกษา หลักสูตรวทม. สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่น 38 ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างและวิจัยทางกีฏวิทยาในพื้นที่จริง วันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี อ่านรายละเอียด

 

 

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557        อ่านรายละเอียด

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่จะกำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557    
อ่านรายละเอียด

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557

บุคลากรของภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557   อ่านรายละเอียด

 

หลายคนคงกำลังสงสัยกันว่าคณะฯ และภาควิชาฯ มีการเรียนการสอนอะไรกันบ้าง เรามีเฉลยคำตอบให้ทราบว่าคณะนี้เน้นการออกฝึกภาคสนามไปตามสถานที่และชุมชนต่าง ๆ เป็นหัวใจหลัก แต่ห้องแล็บของคณะนี้ก็เจ๋งและสนุกไม่แพ้กับการออกภาคสนาม   
MU Link : คณะสาธารณสุขศาสตร์@มหิดล

  วันที่ 10 เมษายน 2557

วันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2557 อ่านรายละเอียด

 

มาทำความรู้จักกับภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยากัน ว่าเขาเรียนอะไรกันบ้าง และมีอะไรน่าสนใจในภาควิชานี้กันบ้าง จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่นที่ 37 ปี 2556