28-29 กรกฎาคม 2559 : นำเสนอในการประชุมวิชาการ

                   นางสนธยา ไสยสาลี รหัส 55XXXXX นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำเสนอผลงโปสเตอร์ เรื่อง "Comparative study of alterated myocardial tissue in infected mice with Trichinella spiralis under treatments between doramectin and combined doramectin with dexamethasone" ในงานประชุมวิชาการ The 5th Burapha University International Conference 2016 "Harmonization of Knowledge towards the Betterment of Society" เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยมี อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก