8-9 ธันวาคม 2558 : นำเสนอในการประชุมวิชาการ

                    การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 2 คน โดยมี อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังนี้
     1. นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์  รหัส 56XXXXX PHPH/M นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหารของสุกรในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

      2. นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 56XXXXX PHPH/M นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อปรสิตในน้ำทิ้งจากฟาร์สุกร ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี