1 ธันวาคม 2559 : พิธีบำเ็พ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน

                  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยรองศาตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี