10 เมษายน 2557 : ประเำพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2557                        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2557 โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์