14 มกราคม 2559 : แสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง

                     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง "รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา" ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558 จากสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์