16 มกราคม 2560 : ร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ตัวอย่าง "รศ.ดวงรัตน์ อินทร"

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ตัวอย่าง โดยรองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท