โครงการศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่างทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

                        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เปิดสอนรายวิชา สศปว 613 การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นั้น คณะกรรมการประจำภาควิชาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา หากนักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาในพื้นที่จริง
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น และนายสุนทร พิมพ์นนท์ จึงพานักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่น 38 หรัส 57 ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างและวิจัยทางกีฏวิทยาในพื้นที่จริง การบริการและตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี