16 ธันวาคม 2558 : เข้าเยี่ยมภาควิชาฯ

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมภาควิชาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องเรียนภาควิชาฯ