18 ธันวาคม 2558 : บรรยายพิเศษ

                วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ เรื่อง “Understanding interactions of the malaria parasite with its mosquito vector and mammalian host: how it may help fight the disease” ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล