18 มกราคม 2560 : Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน Open House รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอน ทั้งนี้กิจกรรมในงานมีการจัดบูธแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง 13 ภาควิชาของคณะ โดยแต่ละบูธมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามพูดคุยกับรุ่นพี่ถึงการเลือกสาขาเรียน และโอกาสในการทำงาน และยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึกมากมายภายในงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท