19-21 ตุลาคม 2559 :โครงการยุวฑูตสุขภาพดี ครั้งที่ 2

                  อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี และนายสุนทร พิมพ์นนท์ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกหน่วยอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พร้อมกับการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ให้กับตัวแทนของนักเรียนและครูจาก โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวนกว่า 250 คน ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิล รีสร์อท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 เมษายน ปีพุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559