21 มิถุนายน 2559 : วิทยากรบรรยาย

                     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหัวข้อเรื่อง "โรคติดต่อจากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล" ณ โรงแรมที เค พาเลช กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย