23 ธันวาคม 2558 : MICRO Open House

                     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ตัวแทนจากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมงาน MICRO Open House ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดโดยภาควิชาจุลชีววิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล