โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

                       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมฟังนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 1/2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4