28 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาวทม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อฯ ปี 2559

                     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจรัส ยะมะรัต อาคาร 4 ชั้น 1 ด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2) ภาควิชาจุลชีววิทยา และ 3) ภาควิชาระบาดวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:
     - ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติสู่การสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังเจตคติในการศึกษา
     - ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
     - ให้นักศึกษาได้รู้จักและคุ้นเคยกับสถานที่