29 มกราคม 2559 : แสดงความยินดี "ศาสตราจารย์"

                     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล