30 สิงหาคม 2559 : แสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปี 2559

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานแสดงสความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา