8 มิถุนายน 2559 : วิทยากรบรรยาย

                     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2559 พัฒนาตนแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ในหัวข้อเรื่อง "โรคติดต่อจากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล" ณ โรงแรมกราเซียร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น