นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 46 th APACPH CONFERENCE 2014 Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)

 

 

 


                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  สายวิชัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 46th APACPH CONFERENCE 2014  Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)  ที่ the Hilton Kuala Lumpur, Malaysia   ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557   จัดโดย University of Malaya

     
  ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย  
 
นำเสนอหัวข้อ :
The efficacy of artesunate on moderate malaria infection in animal model with Plasmodium gallinaceum.
     
 

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวมินตรา พฤกษ์เงิน รหัส 5436104 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ  : The transmission of malaria (Plasmodium gallinaceum) in major vector

     
 

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวณัฐชญา  น้อยยา    รหัส 5536612 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ : Effect of vitamin C supplements on severity of blood stage malaria infection in an avian model

     
 

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวณภัทร  เลี่ยวไพโรจน์    รหัส 5536611 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ : Life-saving from lethal malaria by primaquine treatment in avian model

     
 

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวสุชาดา  ตาสาย      รหัส 5537383 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ  :  The efficacy of 3 mg/kg tafenoquine on severity levels and blood stage treatment of malaria in avian model