ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 46 th APACPH CONFERENCE 2014 Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)


           นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้รับทุนอุดหนุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท ไปเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)  ในงานประชุมวิชาการ 46th APACPH CONFERENCE 2014  Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)   ซึ่งจัดที่โรงแรม Hilton Kuala Lumpur, กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2557

     
 

นางสาวมินตรา พฤกษ์เงิน รหัส 5436104 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ  : The transmission of malaria (Plasmodium gallinaceum) in major vector

 

นางสาวณัฐชญา  น้อยยา    รหัส 5536612 PHPH/M

นำเสนอหัวข้อ : Effect of vitamin C supplements on severity of blood stage malaria infection in an avian model