การประชุม The 6th ASIAHORCs Joint Symposium "The Impact of Climate Change to Food and Health"

                   การประชุม The 6th ASIAHORCs Joint Symposium "The Impact of Climate Change to Food and Health" November 27, 2014 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ได้มีบุคลากรสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมประชุมดังนี้

                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ ได้เข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการใน์ นำเสนอบทความทางวิชาการ (Oral Presentation) เรื่อง "Landscape Ecology and Epidemiology Changes of Vector-Borne Diseases in Thailand'

                   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย นำเสนองานวิจัย (Poster) เรื่อง "Susceptibility and Refractoriness of the Natural Malaria Vector Culex quinquefasciatus to Avian Malaria (Plasmodium gallinaceum)" และ

                   3. นายสุนทร พิมพ์นนท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ