การแลกเปลี่ยนรู้ในหัวข้อเรื่อง "Malaria"

                        ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “Malaria” ในวันที่ 30 กันยายน 2557   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย