หลักสูตร การอบรม หัวข้อเรื่อง "Human Resource Management "

                       รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ บรรยาย หลักสูุตร การอบรม  เรื่อง Human Resource Management  ให้กับ Bangaladesh  จำนวน 13 คน วันที่ 29 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2557 ห้อง 1608  เวลา 09 - 12.00 น.