การอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง "พยาธิไส้เดือน"

วัตถุประสงค์ :
   1. จำแนกชนิดลักษณะเฉพาะของเชื้อปรสิตที่ก่อโรคในมนุษย์ และวินิจฉัยขั้นพื้นฐานของเชื่อปรสิตจากตัวอย่างสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ
   2. สามารถตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระ ดิน และน้ำ โดยวิธีการปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบการสอน :
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
   2. อาจารยร์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น
   3. นายสุนทร พิมพ์นนท์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ระยะเวลาดำเนินงาน :
วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2557

สถานที่ดำเนินงาน :
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคารตามรอยพระราชบิดา (อาคาร 6 ชั้น 4)
ห้องเรียน 6404 , ห้องปฏิบัติการ 6417
เวลา 9.00 - 16.00 น.

หัวข้อตารางการฝึกอบรม