15 กุมภาพันธ์ 2560 : โครงการ CSR

                    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมการโครงการเรื่อง "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน