18 เมษายน 2560 : แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล

                    วันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน เวลา 14.00 น.