26 เมษายน 2560 : รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

                    วันที่ 26 เมษายน 2560 คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมฟังนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2/2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4