30 สิงหาคม 2560 : สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559

                    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์ เป็นประธานเปิดงาน