6 กันยายน 2560 : แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

                    วันที่ 6 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ นัีกศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4