การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

                   1.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ ได้รับรางวัลการนำเสอนผลงานวิจัยด้วยวาจาดีเด่น เรื่อง "Vector-borne diseases: Global multidisciplinary strategies applied to operation and research" และ

                 2.     นายสุนทร พิมพ์นนท์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Mansonia mosquitoes parasitized by water mites in Narathiwat province, Southern Thailand"  

 ในการประุชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร       จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร