โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

  1. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำวิทยานิพนธ์
    2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ในภาคการเรียนที่ 2/2558 พร้อมทั้งเขียนรายงานลงในแบบ บฑ.42