โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ห้อง 6404

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำวิทยานิพนธ์

2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ในภาคการเรียนที่ 2/2557 พร้อมทั้งเขียนรายงานลงในแบบ บฑ.42