วันสงกรานต์ ประเพณีไทย ปี 2558

วันสงกรานต์ ประเพณีไทย

เนื่องในวันสงกรานต ์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย คณะฯ ได้จัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืืบสานปีใหม่ไทย 2558" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558  

บรรดานักศึกษาและศิษย์เเก่าภาควิชาฯ มารดน้ำขอพร จากหัวหน้าภาควิชาฯ  คณาจารย์  และบุคลากรภาควิชาฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต หน้าที่การงาน และการเรียน