ติดต่อภาควิชา

 

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาิวิทยาลัยมหิดล
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา (อาคาร 6) ชั้น 4
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2354-8543 ต่อ 1208
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-2644- 5430