นักศึกษาปัจจุบัน


 • #

  นางสาววรัญญารัชต์ บัววิสัย

  รหัสนักศึกษา 56XXXXX PHPH/M

 • #

  นางสาวอาภาพัชร เหมะธุลิน

  รหัสนักศึกษา 57XXXXX PHPH/M

 • #

  นางสาวฐานิช ไชยบุญ

  รหัสนักศึกษา 57XXXXX PHPH/M

 • #

  นางสาวจีรนันท์ บรรทัดทอง

  รหัสนักศึกษา 57XXXXX PHPH/M

 • #

  นางสาวจีรภา สมบัติมี

  รหัสนักศึกษา 57XXXXX PHPH/M

 • #

  นายอุกฤษฎ์ ราชดี

  รหัสนักศึกษา 57XXXXX PHPH/M

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo