นักศึกษาปัจจุบัน


 • #

  นางสาวธันยพร วัฒน์ธนนันท์ (เกด)

  รหัสนักศึกษา 62XXXXX PHPH/M
  (ภาคปกติ)

 • #

  นายเศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ (หนึ่ง)

  รหัสนักศึกษา 62XXXXX PHPH/M
  (ภาคพิเศษ)

 • #

  นางสาวฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะกุล

  รหัสนักศึกษา 61XXXXX PHPH/M
  (ภาคปกติ)

 • #

  นางสาวจริยา ศรีพนมพงษ์

  รหัสนักศึกษา 61XXXXX PHPH/M
  (ภาคปกติ)

 • #

  นางสาววรรณพร ผือโย

  รหัสนักศึกษา 61XXXXX PHPH/M
  (ภาคพิเศษ)

 • #

  นายณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ

  รหัสนักศึกษา 61XXXXX PHPH/M
  (ภาคพิเศษ)

 • #

  นายกฤตติณล์ ตาทอง

  รหัสนักศึกษา 61XXXXX PHPH/M
  (ภาคพิเศษ)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo