รหัส
ชื่อ-นามสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
57XXXXX
PHPH/M
MISS JEERANAN BANTAD    
57XXXXX
PHPH/M
MISS ARPHAPAT HEMATHULIN    
57XXXXX
PHPH/M
MISS DARAWAN NONSAITHONG    
57XXXXX
PHPH/M
MISS TANIT CHAIBOON    
57XXXXX
PHPH/M
MISS JEERAPA SOMBUTMEE    
57XXXXX
PHPH/M
MR. UGRID RATCHDEE    

 

 

 
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
56XXXXX
PHPH/M
MISS WIRUNYA TACHAWARUNG “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหารของสุกรในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี”
(PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF SWINE GASTROINTESTINAL PARASITE INFECTIONS INPHOTHARAM DISTRICT,RATCHABURI PROVINCE)
LECT. SUPAWADEE BOONCHUEN
56XXXXX MISS PORNWIPA YENJAI “ความชุกและปัจจัยที่มีผลกับการปนเปื้อนเชื้อปรสิตในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(PREVALENCE AND FACTORS RELATED TO PARASITE CONTAMINATION IN SWINE FARM EFFLUENT FROM PHOTHARAM DISTRICT,RATCHABURI PROVINCE)”
LECT. SUPAWADEE BOONCHUEN
56XXXXX MISS DUANGDOWN KRAPILA EFFECTS OF ANDROGRAPHIS PANICULATA EXTRACT ON PLASMODIUM GALLINACEUM MALARIA INFECTION ASST.PROF. TAWEE SAIWICHAI
56XXXXX MISS WARANYARACH BUAWISAI THE EFFICACY OF 10 MG/KG PRIMAQUINE ON THE PREVENTION AND TREATMENT OF CHICKEN LOW LEVEL MALARIA INFECTION MODEL ASST.PROF. TAWEE SAIWICHAI

 

 
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
าจารย์ที่ปรึกษา
55XXXXX
PHPH/M
MISS NAPHAT LIAOWPAIROJ

EFFECTS OF PRIMAQUINE ON Plasmcdium gallinaceum INFECTION AND TRANSMISSION TO Aedes aegypti MOSQUITO IN AVIAN MODEL

 

ASST.PROF. TAWEE SAIWICHAI
55XXXXX
PHPH/M
MISS SAENGTHIP TANGKATITHAM PEDICULICIDAL EFFECT AGAINST ADULT HEAD LOUSE OF HERBAL EXTRACTS; MOMORDICA CHARANTIA LINN, TRICHOSANTHES CUCUMERINA L. AND LANTANA CAMARA L. Assoc.Prof.Dr.Pakpimol Mahannop
55XXXXX
PHPH/M
MISS NATCHAYA NOIYA EFFECTS OF VITAMIN C SUPPLEMENT ON BLOOD STAGE MALARIA INFECTION IN AVIAN MODEL ASST.PROF. TAWEE SAIWICHAI
55XXXXX
PHPH/M
MISS PALSIRI SRIRUNGRUANG
DEVELOPMENT OF 3-D ROTATOR AND MAGNEIIC PARTICLI CONCENTRATOR FOR CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA PATHOGENS DETECTION IN WATER AND FOOD
Assoc.Prof.Mayuna Srisupanant
55XXXXX
PHPH/M
MISS SUCHADA TASAI

EFFECT OF TAFENOQUINE ON Plasmodium gallinacoum INFECTION AND TRANSMISSION TO Aedes aegypti  MOSQUITO

 

ASST.PROF. TAWEE SAIWICHAI
55XXXXX
PHPH/M
MRS. SONTHAYA SAIYASALEE COMPARATIVE STUDY OF COMBINED DORAMECTIN WITH DEXAMETHASONE TREATMENT AND DORAMECTIN TREATMENT IN INFECTED MICE WITH TRICHINELLA SPIRALIS Lect.Dr.Prapassorn Pechgit
55XXXXX
PHPH/M
MISS SUPREEYA MEEMO RAPID DETECTION OPISTHORCHIS VIVERRINI IN BILE SAMPLES BY LOOP MEDIATEDISOTHERMAL AMPLIFICATION IN CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS Assoc.Prof.Dr.Usa Lek-uthai