Welcome to the Department of Parasitology and Entomology

Alumni Activities .... Welcome Back Home

วันที่ 16 มกราคม 2561

ศิษย์เก่า นำโดยนางสาววรากร โกศัยเสวี (รหัส 46) นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง (รหัส 54) และนางสาวสุปรียา มีโม รหัส 55 ได้มา เยี่ยมภาควิชาและนำกระเช้ามาแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา
เล็กอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ อ่านรายละเอียด

   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 5636551 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยา
และกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่า อ่านรายละเอียด

   

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

นายศรเพชร มหามาตย์ รหัส 4937773 และ นางสาวฐิติมา พึ่มกุล
รหัส 4837534 ได้สละเวลามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่าทั้งสอง อ่านรายละเอียด

   
News and Activities  

16 มกราคม 2561 : แสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง"
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานแสดงความยินดี กับรศ.ดร.อุษา
เล็กอุทัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

   

5 มกราคม 2561 : ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ "Vintage Party 2018" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อ่านรายละเอียด

   

20 ธันวาคม 2560 : รายงานความก้าวหน้า+จับฉลากของขวัญ
ภาควิชาปรสิตวิืทยาและกีฏวิทยา ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา หลักสูตรวท.ม. และร่วมรับประทานอาหาร จับฉลาก ของขวัญร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อ่านรายละเอียด

More