Hot event  
     

"ประเพณีสงกรานต์ สืืบสานปีใหม่ไทย 2558" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย และคณะฯ พานักศึกษา หลักสูตรวทม. สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่น 38 ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างและวิจัยทางกีฏวิทยาในพื้นที่จริง วันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี อ่านรายละเอียด

ภาควิชาฯ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557                 อ่านรายละเอียด

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่จะกำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557    อ่านรายละเอียด

    ดูกิจกรรมทั้งหมด