ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


  • #
    21 มกราคม 2563 : นายจิรัฎฐ์ ไชยฤทธิ์ ศิษย์เก่า รหัส 4937772 แวะมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา | รายละเอียด
  • #
    10 มกราคม 2563 : ศิษย์เก่ารหัส 56 แวะมาเยี่ยมเยือนอาจารย์ในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เนื่องในปี ใหม่ 2563| รายละเอียด
  • #
    4 มกราคม 2561 : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่า รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น | รายละเอียด

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo