16 มกราคม 2561 : สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าภาควิชา


        วันที่ 16 มกราคม 2561  ศิษย์เก่า นำโดยนางสาววรากร โกศัยเสวี (รหัส 46) นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง (รหัส 54) และนางสาวสุปรียา มีโม รหัส 55 ได้เข้ามาเยี่ยมภาควิชาและนำกระเช้ามาแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนำพวงมาลัยมาไหว้คุณครูเนื่องในวันครู

 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo