20 เมษายน 2561 : รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561


         วันที่ 20 เมษายน 2561  นักศึกษาศิษย์เก่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณีไทย ที่แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญููกตเวที เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo