4 ธันวาคม 2561 : "โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย"

           วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดทำโครงการฯ โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัยนี้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยเชิญชวนให้บุคลากรของคณะร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และบุคลากรประจำอาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงอาคารของตนเองบริเวณชั้นดาดฟ้า และคัดแยกขยะสิ่งของที่หมดความจำเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo