16 มกราคม 2562 : แสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง" ประจำปี 2561

           วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วม แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา อาจารย์ประภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ที่ได้รับเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่าง" ประจำปี 2561 ของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่เกียรติยศ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชา 13 ภาควิชา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo