รวมงานบริการวิชาการ

  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557

ปี 2560

15 กุมภาพันธ์ 2560
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR เรื่อง "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน
อ่านรายละเอียด
   
   
   
   

 

2559

19-21 ตุลาคม 2559
อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี และนายสุนทร พิมพ์นนท์ นักวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมโครงการยุวฑูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจชายแดน จำนวน กว่า 250 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิล รีสอร์ท จังหวัดตาก
อ่านรายละเอียด
   
28-29 กรกฎาคม 2559
นางสนธยา ไสยสาลี นักศึกษารหัส 55XXXXX หลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด นำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยมีอาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ่านรายละเอียด
   
21 มิถุนายน 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โรคติดต่อจากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล" ณ โรงแรมที เค พาเลช กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียด
   
10 มิถุนายน 2559
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ "การกำจัดไรฝุ่นด้วยถุงดำ" และ "การไลุ่ยุงลาย" (บันทึกเทป รายงาน "ชัวร์ก่อนแชร์"
อ่านรายละเอียด
   
8 มิถุนายน 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โรคติดต่อจากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล" ณ โรงแรมกราเซียร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านรายละเอียด
   
18 เมษายน 2559
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการฝึกอบรมด้านปรสิตและหนอนพยาธิให้
้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ
อ่านรายละเอียด

2558

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 2 คน โดยมี อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อ่านรายละเอียด
   

 

2557

ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาของภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาโท ไปเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)  ในงานประชุมวิชาการ 46th APACPH
อ่านรายละเอียด
   
บุคลากรสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมการประชุม The 6th ASIAHORCs Joint Symposium "The Impact of Climate Change to Food and Health" November 27, 2014 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์      อ่านรายละเอียด
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  ภูมิรัตน์ ได้รับรางวัลการนำเสอนผลงานวิจัยด้วยวาจาดีเด่น เรื่อง "Vector-borne diseases: Global multidisciplinary strategies applied to operation and research"ในการประุชุมวิชาการทางสัตวแพทย์์ มทม. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อ่านรายละเอียด
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  สายวิชัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 46th APACPH CONFERENCE 2014 ที่ the Hilton Kuala Lumpur, Malaysia ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557       อ่านรายละเอียด

   

รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ บรรยาย หลักสูุตร การอบรม  เรื่อง Human Resource Management  ให้กับ Bangaladesh  จำนวน 13 คน วันพุํธ ที่ 29 กันยายน และ วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 1608  เวลา 09 - 12.00 น.          อ่านรายละเอียด

   

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “Malaria” ในวันที่ 30 กันยายน 2557  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย   อ่านรายละเอียด

   
   

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาจัดทำโครงการฝึกปฏิบัติการปรสิตวิทยาสาธารณสุข เรื่อง "พยาธิไส้เดือน" ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ 6417เวลา 9.00-16.00 น.       อ่านรายละเอียด