13 กุมภาพันธ์ 2562 : "กิจกรรมโครงการ CSR"

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย และสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมี อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo