20-29 พฤศจิกายน 2562 : นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย

           วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอาภาพัชร  เหมะธุลิน รหัส 5736590 PHPH/M นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ไปนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Histopathological Variation of thyroid gland in infected mice with Trichinella spiralis."  ในการประชุมวิชาการ BUU 2019 conference to be held at Bangsaen Heritage Hotel , Chonburi, Thailand  on 27-29 November 2019 โดยมี อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo