ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นางสาวจีรนันท์  บรรทัด
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของต่อมไทรอยด์ในหนูที่ติดเชื้อพยาธิ Trichinella spiralis
Study an alterated histology features of thyroid gland in infected mice with Trichinella spiralis
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ
สอบวิทยานิพนธ์  
 
ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นางสาวอาภาพัชร  เหมะธุลิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไตในหนูที่ติดเชื้อพยาธิทริคิเนลล่าสไปราลิส

Alteration of kidneys in infected mice with Trichinella spiralis

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ
สอบวิทยานิพนธ์  
 
ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นางสาวดาราวรรณ โนนสายทอง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจหาและจำแนกพยาธิชนิด WUCHERERIA BANCROFTI, BRUGIA MALAYI, BRUGIA PAHANGI และพยาธิหนนอนหัวใจชนิด DIROFILARIA IMMITIS ในตัวอย่างเลือดด้วยวิธี HRM REAL-TIME
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย
สอบวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2561
 
ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นางสาวฐานิช  ไชยบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในสมองของหนูที่มีการติดเชื้อ Trichinella spiralis
The alteration of histopathological change in brain of infected mice with Trichinella spiralis.
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ
สอบวิทยานิพนธ์  
 
ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นางสาวจีรภา   สมบัติมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของดวงตาและเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ดวงตาในหนูทดลองที่ติดเชื้อ Trichinella spiralis
Study of histological changes of Orbit and Periorbital tissue in infected mice with Trichinella spiralis

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ
สอบวิทยานิพนธ์  
 
ชื่อ-นามสกุล 57XXXXX PHPH/M นายอุกฤษฏ์  ราชดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
สอบวิทยานิพนธ์  

 

 

ชื่อ-นามสกุล 56XXXXX PHPH/M นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อปรสิต ในทางเดินอาหารของสุกรในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”
(PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF SWINE GASTROINTESTINAL PARASITE INFECTIONS IN PHOTHARAM DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE)
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น
สอบวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2559 (สำเร็จการศึกษา ปี 2558)
 
ชื่อ-นามสกุล 56XXXXX PHPH/M นางสาวพรวิภา เย็นใจ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความชุกและปัจจัยที่มีผลกับการปนเปื้อนเชื้อปรสิตในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (PREVALENCE AND FACTORS RELATED TO PARASITE CONTAMINATION IN SWINE FARM EFFLUENT FROM PHOTHARAM DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE)”
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น
สอบวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2559 (สำเร็จการศึกษา ปี 2558)
 
ชื่อ-นามสกุล 56XXXXX PHPH/M นางสาวดวงดาว กระพิลา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของสารสกัดฟ้าทลายโจรต่อการติดเชื้อ PLASMODIUM GALLINAGEUM
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
สอบวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2561
 
ชื่อ-นามสกุล 56XXXXX PHPH/M นางสาววรัญญรัชต์ บัววิสัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาประสิทธิผลของยาไพรมาควิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต่อการป้องกันและรักษาการติดเชื้อมาลาเรียระดับต่ำในไก่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
สอบวิทยานิพนธ์  

 

ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวณภัทร  เลี่ยวไพโรจน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาผลของยา primaquineต่อการติดเชื้อและการยับยั้งการส่งผ่านเชื้อ
Plasmcdium gallinaceum ไปสู่ยุ่ง Aedes aegypti ในโมเดลสัตว์ปีก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สายวิชัย
สอบวิทยานิพนธ์ 13 กรกฎาคม 2558 (สำเร็จการศึกษาปี 2558)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวแสงทิพย์  ตั้งคติธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำจัดเหาตัวเต็มวัยโดยใช้สมุนไพรสกัด : ผลมะระขี้นก ผลบวมขม และใบผกากรอง
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ
สอบวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2558 (สำเร็จการศึกษา ปี 2558)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวณัฐชญา  น้อยยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการให้วิตามินซี ต่อการติดเชื้อมาเลเรียในสัตว์ปีก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
สอบวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2560 (สำเร็จการศึกษา ปี 2560)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวปาลศิริ  ศรีรุ่งเรือง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องเขย่าผสมผสานแบบสามมิติและอุปกรณ์คอนเซ็นเตรเตอร์อนุภาคแม่เหล็ก
เพื่อตรวจหาเชื้อคริปโตสปอร์เดียมและเชื้อโกเดียในน้ำและอาหาร
DEVELOPMENT OF 3-D ROTATOR AND MAGNEIIC PARTICLI CONCENTRATOR FOR CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA PATHOGENS DETECTION IN WATER AND FOOD
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ มยุนา ศรีสุภนันต์
สอบวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2557 (สำเร็จการศึกษา ปี 2557)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวสุชาดา  ตาสาย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของยา Tafenopuine ต่อการติดเชื้อ Plasmodium gallinacoum และการแพร่เชื้อสู่ยุ่ง Aedes aegypti
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
สอบวิทยานิพนธ์ 11 ธันวาคม 2558 (สำเร็จการศึกษา ปี 2558)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวสนธยา  ไสยสาลี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา DORAMECTIN ร่วมกับ DEXAMETHASONE และการให้ยา DORAMECTIN ในหนูทดลองที่ติดเชื้อ TRICHINELLA SPIRALIS
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ
สอบวิทยานิพนธ์ 4 พฤษภาคม 2560 (สำเร็จการศึกษา ปี 2559)
 
ชื่อ-นามสกุล 55XXXXX PHPH/M นางสาวสุปรียา  มีโม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจหาเชื้อ opisthorchis viverrini ในน้ำดีโดยวิธี Loop mediated isothermal amplification CLAMP ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย
สอบวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2558 (สำเร็จการศึกษา ปี 2558)